CN
EN

梯控资讯

典型的电梯控制系统由哪些基本电路组成?

2018-11-08
  1. 轿厢内呼叫指令电路,称为内选层电路。

  2. 大厅外呼叫指令电路,称为外呼电路。

  3. 自动定向电路。

  4. 自动开关门电路。

  5. 电梯启动与换速电路。

  6. 平层停车电路。

  7. 信号显示电路。

  8. 消防电路。

  9. 安全保护电路。

  10. 速度区分电路。